Blog

3-D bril

Ik kende mijzelve niet; gij hebt mij op vorstelijke wagens geplaatst. ~ Hooglied 6:12

Je kent ze wel, die 3-D brilletjes, die je bij de bioscoop kunt kopen. Bij de meeste films tegenwoordig heb je die nodig. Ga je eigenwijs zonder brilletje zitten kijken, dan zie je allerlei vreemde dubbele beelden, het is wazig en je krijgt er pijn van in je ogen. Zet je de bril op, dan zie je opeens enorme diepten, die je eerder niet had kunnen vermoeden.

Deze parallel zie ik bij het bij het bezig zijn met het Woord van G-d. Denken we het allemaal te kunnen begrijpen met ons (beperkte) verstand, dan zien we dingen dubbel, wazig, en we krijgen er een knoop van in onze kop. We hebben allerlei vragen, zien vermeende doublures, feitelijke ongerijmdheden, dingen die onze mensgerichtheid tegen de borst stuiten.

Om de diepten van G-d en Zijn Woord te kunnen peilen, hebben we ‘een bril’ nodig. Wat is die bril? Spreuken zegt: ‘De vreze des Heren is het begin der wijsheid. De Hoogheilige te kennen is verstand’. Alleen ‘in zijn schaduw’ (Betsaleel) en ‘in de tent van de Vader’ (Aholiab) kunnen we iets van Hem ervaren en verstaan. Hoe konden zij al die prachtige voorwerpen maken, die alleen Mozes op de berg had gezien? Doordat Hij zijn Geest gaf. Aan wie geeft Hij zijn Geest? Aan wie Hem liefhebben, Zijn geboden doen. ‘We zullen tot hem komen en bij hem wonen’ (Johannes 14:21-23). Een mooie cirkelredenering, zul je zeggen, maar toch is dit de sleutel. 

Hoe lees je de Bijbel? Is je verstand ‘leading’? Of ben je bereid je te onderwerpen aan zijn Geest die alle dingen onderwijst, zelfs de diepten van God? Hem kennen betekent gemeenschap met Hem hebben. Om dat te kunnen, moet je je eerst voor Hem openstellen. Dan komt Hij tot je en neemt je mee als op vorstelijke wagens (Hooglied 6:12). Om te kunnen naderen tot G-d, heb je ‘Zijn’ bril nodig.

Sybe de Vos

Samenzwering

Verder, mijn broeders, word gesterkt in Adonaj en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. ~ Efeziërs 6:12

Het is opvallend hoe in deze coronatijden weer allerlei complottheorieën de ronde doen, ook onder christenen. 5G masten die corona verspreiden, een vaccin dat straks ingespoten wordt met een verborgen nanochip. Overheden die de isolatiesamenleving hebben uitgebroed om allerlei listige plannen door te voeren die lang van te voren al zijn uitgedacht.

Ten tijde van 9/11 was het George W. Bush zelf die het monsterlijke plan had bedacht om Twin Towers in elkaar te laten storten. Later was het de Mossad die hierachter zat. Verder terug, in de Middeleeuwen, waren het ook al de Joden die de pest hadden veroorzaakt door in het geniep de bronnen te vergiftigen. Het 19e eeuwse geschrift ‘De Protocollen van de Wijzen van Sion’ wees steevast de Joden aan (en nu is dat de staat Israël) als degenen die uit zijn op de wereldheerschappij. En dat meestal in combinatie met vrijmetselarij en een of ander obscuur genootschap.

Nu kunnen wij niet alles weten wat er onder de oppervlakte en in achterkamers wordt bedisseld. Toch hebben we geen samenzweringstheorieën nodig om te weten dat de wereld vol is met ongerechtigheid en criminaliteit, begeerte, hebzucht en gebrek aan nederigheid. Het echte complot wordt op een heel ander level uitgebroed. Het is de onzichtbare wereld waar Paulus zo’n tweeduizend jaar geleden in zijn brief aan de Efeziërs al over schreef. Ook C.S. Lewis probeerde in zijn ‘Brieven uit de hel’ duidelijk te maken hoe demonische machten proberen het gedachtenleven van mensen te beïnvloeden: in een serie brieven probeert de demon ‘oom Screwtape’ zijn ‘neefje Galsem’ de kneepjes van het vak bij te brengen. Maar wie zich (vanuit hun perspectief gezien) teveel in de invloedssfeer van ‘de Vijand’ begeeft, is voor hen onbereikbaar geworden…

Het complotdenken heeft als grote wortel: angst. Maar als gelovigen hoeven we ons niet te laten leiden door angst. We mogen ‘gesterkt worden in Adonaj en in de sterkte van Zijn macht’. En als het dan toch om aardse verwikkelingen gaat, laten we dan hopen, ervoor bidden en strijden dat gelovigen dichtbij Hem blijven en het Joodse volk niet opnieuw de zondebok wordt. En vandaag is dat een dag om des te meer bij stil te staan…

Sybe de Vos